doc. Martin Cajthaml, Ph.D.


Curriculum vitae:

Vzdělání
1991-1993 studium jednooborové filosofie na FFUK, Praha
1993-1996 studium filosofie a psychologie na Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP)
1996 Mgr.; diplomová práce: Zur Objektivtät der Wahrheit und der logischen Gesetze
1996-2000 postgraduální studium filosofie na IAP
2000 Ph.D.; doktorská práce: Analyse und Kritik des Relativismus
2011 habilitace na FF UP v Olomouci, jmenován docentem od 1.4. 2011
Zaměstnání
1998-2000asistent na The International Center for the Study of Plato and the Platonic Roots of Western Philosophy (ICSP) na IAP
2000-2007odborný asistent (Assistenzprofessor) na IAP
2004-2007zástupce ředitele Mezinárodního centra pro studium Platóna a platónských kořenů západní filosofie na IAP (ředitel: Prof. Dr. Giovanni Reale, Universit Sacro Cuore, Milán)
2004-2007vicerektor a ředitel studií na IAP
2007-2011odborný asistent na Katedře filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci
2007-2011odborný asistent na Semináři estetiky FF MU v Brně
2011-docent na Katedře filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci
2011-docent na Semináři estetiky FF MU v Brně
Fellowship
leden-červen 2015Jan Patočka Senior Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň
Hostovské přednášky
červen 2001 Universita di Trieste (Itálie), téma přednášek: Patočkovo pojetí péče o duši
jaro 2003 KFaR FFUK, Praha; semestrální výběrový kurs na téma: Filosofický relativismus. Analýza a kritický rozbor
20.7. 2010Gustav-Siewerth-Akademie Oberbierbronnen (SRN), název přednášky: Sokratisch-platonische und christliche Form der Sorge für die Seele. Versuch einer philosophischen Analyse
29.7.2010Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, název přednášky: The essence of love in Plato and in von Hildebrand
září 2011Pontificia Universidad Católica de Chile, téma přednášek: The Essence of Love in Plato and in von Hildebrand
14.9. 2011Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquin, Santiago de Chile, veřejná přednáška: Love as a Desire, Love as a Value-Response. Plato and von Hildebrand on the Essence of Love
2.11.2011Umělecké centrum UP Olomouc, zvaná přednáška: Raffaelova škola
11.-13.7.2012Ukrainian Catholic University, přednášky v rámci letní filosofické školy: Europe and the Care for the Soul. Some Implications for Responsible Citizenship
18.3.2013Slovenské filozofické združenie pri SAV a Katedra filozofie FHV UMB v Banskej Bystrici, přednáška: Evropa a péče o duši. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy.
8.10.2013Katedra filosofie FF UP Olomouc, přednáška v rámci přednáškového cyklu Renesance a antika II, přednáška: Platónova „druhá plavba“. Interpretace Faidóna 96a-102a.
22.10.2014Katedra filosofie FF UPa, Etický workshop Filosofie v horách, přednáška: Pojetí mravní ctnosti podle Dietricha von Hildebranda.
19.1.2015Philosophisch-Theologische Hochschule Heiligenkreuz Benedikt XVI., Heiligenkreuz, „Fünf vor Elf“, přednáška: Warum pflegen die Christen ihre Seele anders als Sokrates und Plato?
12.10.2015Katedra filosofie FF UPa, Etický workshop Filosofie v horách, přednáška: Fides et ratio.
Přehled řešených výzkumných grantů (řešitel/spoluřešitel)
 1. 1998-2001 grant Stavros S. Niarchos Foundation, dotace: 309 000 CHF
 2. 2001-2004 grant Stavros S. Niarchos Foundation, dotace: 309 000 CHF
 3. 2001-2004 grant Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, dotace 309 000 CHF
 4. 2004-2007 grant Stavros S. Niarchos Foundation, dotace 309 000 CHF
 5. 2004-2007 grant Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, dotace: 360 000 CHF
 6. Vnitřní grant CMTF UP č. P 1/09 Evropa a péče o duši, dotace: 67 000 Kč
 7. EEA Grants, Grant individuální mobility, č. 4/009/09/1, dotace: 90 000 Kč
 8. Studentská grantová soutěž UP, číslo projektu: CMTF_2010_009; název projektu: Vybrané otázky filosofické antropologie a etiky, dotace: 351 000 Kč
 9. Studentská grantová soutěž UP, číslo projektu: CMTF_2011_001; název projektu: Vybrané otázky metafyziky a etiky, dotace: 119 000 Kč
 10. Studentská grantová soutěž UP, číslo projektu: CMTF_2012_00; název projektu: Vybrané otázky filosofické etiky, dotace: 73 000 Kč.
 11. GAČR, číslo projektu: GA15-10061S, název projektu: Fenomenologická etika Dietricha von Hildebranda, tříletý projekt 2015-2017, dotace: 2 041 000 Kč.
Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem
 • člen Vysokoškolské rady Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP)
 • člen redakce časopisu Reflexe
 • člen České platónské společnosti
 • člen ediční rady knižní řady "Realist Phenomenology" v nakladatelství Ontos Verlag, SRN
 • člen etické komise UP
 • člen vědecké rady knižní řady „libri virides“ a „libri nigri“ v nakladatelství Traugott Bautz
 • člen redakční rady časopisu Aithér


Bibliografie:
Monografie
 1. Analyse und Kritik des Relativismus, Heidelberg: C. Winter, 2003, 174 s.
 2. Evropa a péče o duši. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy, Praha: OIKOYMENH 2010, 170 s.
 3. Europe and the Care of the Soul. Jan Patočka’s Conception of the Spiritual Foundations of Europe, Nordhausen: Traugott Bautz, 2014. 198 s.
Překlady monografií (z češtiny do italštiny, z italštiny do češtiny)
 1. J. Patočka, Platone e l'Europa, G. Reale (vyd.), Milano: Vita e Pensiero 1997; 2 vyd.: Milano: Vita e Pensiero 1999, 347 str.
 2. J. Patočka, Socrate, G. Girgenti a M. Cajthaml (vyd.), Milano: Rusconi 1999; 2 vyd.: Milano: Bompiani, 2003 (bilingva), 502 str.
 3. G. Reale, Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk, Praha: OIKOYMENH, 2005, 699 str.
Studie publikované v mezinárodně uznávaných/recenzovaných periodikách a sbornících
 1. „Ingardens Theorie der Quasi-Urteile auf dem Hintergrund seiner Gesamtanalyse der Schicht der Bedeutungen in seinem Werk Das literarische Kunstwerk“ in: Prima Philosophia, (9) 4/1996, str. 457-468.
 2. „Jan Patočka: Nota biografica“ in: Platone e l’Europa, G. Reale (vyd.), Milano: Vita e Pensiero, 1997, str. 255-263.
 3. „Husserlova kritika psychologismu v logice a její dnešní filosofická aktuálnost“ in: Fenomenologie v pohybu. Sborník z mezinárodní konference „Budoucnost fenomenologie. 100. výročí vydání Logických zkoumání Edmunda Husserla”, ed. Ivan Blecha, Olomouc: Palacký University Press 2003, str. 45-57.
 4. “Europa als Sorge für die Seele” in: Essays in Celebration of the Founding of the Organization of Phenomenological Organizations. Ed. CHEUNG, Chan-Fai, Ivan Chvatík, Ion Copoeru, Lester Embree, Julia Iribarne, & Hans Reiner Sepp. Web-Published at www.o-p-o.net, 2003. Slovinský překlad: “Evropa kot skrb za dušo” in: Phainomena XII/45-46, 2003, str. 59-74.
 5. "Evropa kot skrb za dušo" in: Phainomena XII/45-46, 2003, str. 59-74.
 6. „Zum Problem des Wertrelativismus“, in: Glaube und Vernunft. Interdisziplinäres Streitgespräch zur Enzyklika Fides et Ratio, Paul Weingartner (Hrsg.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, str. 149-161.
 7. „Rétorika jako ‘kuchařství pro duši’? Pokus o výklad Gorgii, 462b3-466a3“ in: Reflexe, 30, 2006, str. 47-60.
 8. “On the Relationship between Pederasty and Plato’s Philosophical Theory of Love”, in: Plato’s Symposium, Sborník textů z 5. mezinárodního pražského platónského symposia v Praze ve dnech 12.-15. 10. 2005, Havlíček, A., Cajthaml, M. (vyd.), Praha: OIKOYMENH 2007.
 9. “The care of the soul in Plato’s Gorgias” in: Hans Rainer Sepp and Ion Copoeru (eds.): Phenomenology 2005: Selected Essays from Northern Europe (Post Scriptum - OPO, vol. IV), ZetaBooks 2007 [Internet-Publication of the Organization of Phenomenological Organizations - OPO].
 10. „Griechische und christliche Wurzel Europas“ in: Die kulturelle Identität Europas. Wissenschaft und Kultur im zukünftigen Europa – unsere christliche Wurzeln als Herausforderung für die Zukunft, Hänssler Verlag 2007 (v tisku).
 11. "The Care of the Soul in Plato and in Christianity" in: Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Brno: CDK 2008, str. 55-64.
 12. "Die Sorge für Europa. Jan Patočkas Beitrag zur philosophischen Europa-Forschung" in: Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Susan Gottlöber, René Kaufmann und Hans Rainer Sepp (vyd.), Europäische Menschenbilder, Dresden: Thelem 2009, str. 413-422.
 13. "Láska jako odpověď na hodnotu. Filosofie lásky Dietricha von Hildebranda", in: Reflexe, 39, 2010, str. 19-33.
 14. Sókratovsko-platónská a křesťanská podoba péče o duši" in: Listy teologické, 44, 2011, s. 18-31.
 15. "Husserlova kritika psychologismu a její pokračování u R. Ingardena" in: Filosofie dnes, 2, 2011, s. 5-19.
 16. "Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy" in: Studia theologica,2012, č. 47, s. 30-39.
 17. "Mravní ctnost podle von Hildebranda se zřetelem k Aristotelovi" in: Reflexe, 2012, č. 43, s. 59-78.
 18. „Péče o duši u Sókrata a Platóna“ in: JEŠIČ, M., LEŠKO V., Patočka a grécka filozofia, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 267-287.
 19. „Otázka mravní hodnoty emocí se zřetelem k Aristotelovi, Kantovi a von Hildebrandovi“ in: Studia Neoaristotelica (přijato k publikaci)
 20. „Dietrich von Hildebrand’s Moral Epistemology“ in: Continental Philosophy Review (v recenzním řízení)
Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících
 1. "Die Welt-Offenheit des Menschen", in: Kirche heute, (12) 1996, str. 12-13.
 2. "O autorovi", "Vybraná bibliografie s anotacemi", in: J. Seifert, Filosofie, Pravda, Nesmrtelnost. Tři pražské přednášky, Praha: Křesťanská akademie Řím, 1998, str. 5-9, 134-154.
 3. "Několik poznámek k problému odspolečenštění, relativismu a dekristianizaci", in: M. Kuna, ed., Slovensko, materializmus a desocializácia. Esej Matthewa Fforda 'Západný materializmus a vyvážanie desocializácie' s komentármi, Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2006, str. 55 - 62.
 4. "Principles of Customer Evaluation" in: Hans Rüdiger Kaufmann (vyd.), International Customer Behaviour and Retailing Research, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2006, str. 86-92.
 5. "Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case" Kaufmann, H.R., Cajthaml, M. and Meier, M. 2007. International Journal of Management Cases. Special Issue CIRCLE Conference. Vol. 9. Iss. 3/4. str. 329- 334.
 6. "Das christliche Fundament der europäischen Kultur" in: Kirche heute, (2) 2008, str. 14-17.
 7. "Worauf es in Europa heute ankommt: Die Sorge für die Seele", in: Die Berufung des Christen in der gegenwärtigen Epochenwende. Acta des 42.Internationalen Jahreskongress der ASBPE vom 9.12.September 2010 in der Abtei Marienthal/ Freistaat Sachsen, 2011 (v tisku, současně i francouzský překlad).
 8. "Adolf Reinach" in: Hans Rainer Sepp (vyd.): Die Münchener-Göttinger Phänomenologie (Orbis Phaenomenologicus Perspektiven), Würzburg: Königshausen & Neumann (přijato k publikaci).
 9. "Dietrich Hildebrand", in: H. R. Sepp (vyd.): Die Münchener Göttinger Phänomenologie (Orbis Phaenomenologicus Perspektiven), Würzburg: Königshausen & Neumann (přijato k publikaci).
Překlady studií (z latiny a z němčiny)
 1. Augustin, "O idejích" in: Texty ke studiu středověké filosofie, Praha: Karolinum 1994, str. 7-9.
 2. J. Seifert, "Filosofie jako přísná věda" in: Filosofický Časopis, (6) 44/1996, str. 903-920.
 3. J. Seifert, Filosofie, Pravda, Nesmrtelnost. Tři pražské přednášky, Praha: TFUK 1998, 156 str.
 4. J. Seifert, "Pravda jako fundament svobody a svědomí (K etice Jana Husa)", in: Husitský tábor, Supplementum 1, Tábor 2001, str. 281-299.
 5. Reale, G., „Základní témata, struktura a klíčové pojmy Platónova Faidónu“, in: Reflexe, 2014, č. 47, s. 111-130.
Recenze
 1. "J. Seifert. Essere e persona. Verso una fondazione fenomenologica di una metafisica classica e personalistica, Milano: Vita e Pensiero, 1989" in: Filosofický časopis (4) 43/1995, str. 675-678.
 2. "J. Seifert, Sein und Wesen, C. Winter: Heidelberg 1996" in: Distance, (4) 1/1998, str. 79-81.
 3. "J. Schieren, Anschauende Urteilskraft" in: Aletheia VII, 2002, str.582-584.
 4. "S. Sousedík, E. Betti, Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky, Praha: Triton, 2008" in: Studia neoaristotelica, (2) 2010 (v tisku).
Učebnice/skripta
 • Dějiny filosofie I (Vybrané kapitoly z dějin filosofie), elektronicky na Vzdělávacím portálu CMTF UP.
Ediční/redakční činnost
 1. J. Patočka, Socrate, G. Girgenti a M. Cajthaml (vyd.), Milano: Rusconi 1999; 2 vyd.: Milano: Bompiani, 2003 (bilingva).
 2. G. Reale, The School of Athens, Cajthaml, M., Jinek, J., (vyd.), St. Augustin: Academia Verlag, 2007 (v tisku).
 3. Plato's Symposium, Havlíček, A., Cajthaml, M. (vyd.), Praha: OIKOYMENH 2007.
 4. Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Osolsobě P., Cajthaml M. (vyd.), Brno: CDK 2008.
Popularizační články
 1. „Platón a Kristus“, rozhovor s Imrichem Gazdou, Týždeň, 07.06.2005.
 2. "Phantastische Wirklichkeit", Liechtensteinischer Vaterland, 23.1. 2006.
 3. „Za Giovanni Realem“, Reflexe, 2014, č. 47, s. 197-200. ISSN 0862-6901.
 4. „Sorge um Europas Seele“, Die Tagespost, 26.2.2015.
 5. „The crisis of means without ends: two forms of rationality in the foundations of Europe“, web published at: www.opendemocracy.net/martin-cajthaml/crisis-of-means-without-ends-two-forms-of-rationality-in-foundations-of-europe
Citace a recenze
 1. REALE, G. Fondamenti a concetti-base di Persona e atto di Karol Wojtyła. In WOJTYLA K. Persona e atto, Milano : Rusconi, 1999. ISBN 88-1870247-5.
 2. REALE, G. Socrate. Alla scoperta della sapienza umana. Milano : Rizzoli 2000. ISBN 17126779.
 3. PASCUAL, F. „Jan Patočka, Socrate. Lezioni di filosofia antica,introduzione, apparati e bibliografia di Giuseppe Girgenti, traduzione dal ceco di Martin Cajthaml, testo ceco a fronte, Rusconi, Milano, pp. 502“ in: Alpha Omega, 2001, roč. 4, č. 2, s. 405-406.
 4. REALE, G. Radici culturali e spirituali dell´Europa. Per una rinascita dell´“uomo europeo“, Rafaelo Cortina Editore, 2003.
 5. SEIFERT, J. The Philosophical Diseases of Medicine and Their Cure: Philosophy and Ethics, Springer 2004. ISBN 1-4020-2870-9.
 6. REALE, G. Kulturelle und geistige Wurzeln Europas. Für eine Wiedergeburt des „europäischen Menschen“, Paderborn: Schöningh 2004. ISBN 3-506-71797-9.
 7. ILIOPOULOS, G. „CAJTHAML, M. Analyse und Kritik des Relativismus. Heidelberg : C. Winter, 2003“ in: Diotima. Revue de recherche philosophique, 2005, č. 33, s. 201-202. ISBN 960-85223-1 / ISSN 1010-7363.
 8. NOVOTNÝ, D. „CAJTHAML, M. Analyse und Kritik des Relativismus. Heidelberg : C. Winter, 2003“ In Studia Neoaristotelica, 2005, č. 2, s.254-259. ISSN 1214-8407.
 9. „REALE, G. Platón. Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk, přel. CAJTHAML, M. Praha : OIKOYMENH, 2005“ In Mladá Fronta, 16.12.05.
 10. REALE, G. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Za obrození evropského člověka. Brno : CDK, 2005. ISBN 80-7325-068-3.
 11. JINEK, J. Plato´s Justice, an European Virtue? In CAJTHAML, M., OSOLSOBĚ, P., Care of the Soul, Quest for Virtue. Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Brno : CDK, 2008. ISBN 978-80-7325-139-0.
 12. JINEK, J. Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz, Saarbrücken : Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2009. ISBN 978-3-8381-0502-4.
 13. LEDIC, J.-D. Heideggers »Sach-Verhalt« und Sachverhalte an sich. Studien zur Grundlegung einer kritischen Auseinandersetzung mit Heideggers Seinsbegriff, Frankfurt am Main: Ontos Verlag, 2009. ISBN 978-3-86838-052-1.
 14. JINEK, J. Analogie dobra u Platóna a Aristotela In Reflexe, 2010, č. 39, s. 51-75. ISSN 0862-6901.
 15. PAITLOVÁ, J. Faidros a Ústava In Platonica Pilonica II., Plzeň 2011, s. 92 a passim.
 16. FREI, J. „Martin Cajthaml, Evropa a péče o duši, Praha 2010 (Oikúmené), 171s.“ In Filosofický časopis, 2012, č. 6, s. 932-935.
 17. JUSKO, Š., Mýtus a vznik gréckej filozofie In JEŠIČ, M., LEŠKO V., Patočka a grécka filozofia, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 62. ISBN 978-80-8152-023-5.
 18. BLECHA, I., Patočkova Antigoné In JEŠIČ, M., LEŠKO V., Patočka a grécka filozofia, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 87. ISBN 978-80-8152-023-5.
 19. RODÁKOVÁ, I., Demokritos, problém metafyziky a starostlivosť o dušu In JEŠIČ, M., LEŠKO V., Patočka a grécka filozofia, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 193. ISBN 978-80-8152-023-5.
 20. ANDREÁNSKÝ, E., Sokrates jako filologický a (historicko)filozofický problém In JEŠIČ, M., LEŠKO V., Patočka a grécka filozofia, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 212 n., 216. ISBN 978-80-8152-023-5.
 21. STOJKA, R., Patočka a sokratovské vedenie nevedenia In JEŠIČ, M., LEŠKO V., Patočka a grécka filozofia, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 232. ISBN 978-80-8152-023-5.
 22. TAVA, F., Il rischio della liberta. Etica, fenomenologia, politica in Jan Patočka, Milano : Mimesis, 2013, s. 231. ISBN 978-88-5751-937-1.
 23. BARTONÍK, J., Fenomén „hodnotové slepoty“ v materiální hodnotové etice Dietricha von Hildebranda In Studia theologica, 2014, XVI/1, s. 123-137. ISSN 1212-8570.
 24. SZLEZÁK, Thomas A., Was Europa den Griechen verdankt, Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. ISBN 978-3-8252-3394-5.
 25. OSOLSOBĚ, P., Umění a ctnost. K teorii umělecké reprezentace, Brno: Barrister&Principal, 2013.
 26. BÖHR, Ch. (vyd.), Die Verfassung der Freiheit und das Sinnbild des Kreuzes. Das religiöse Symbol, seine Anthropologie und die Kultur des säkularen Staates – Zu den religiösen Grundlagen unserer zivilen Gesellschaft, Springer VS, 2015.
 27. PAPARUSSO, R., Europe and Care of the Soul, Journal of the British Society for Phenomenology, 46:4, 342-344, DOI: 10.1080/00071773.2015.1060738. (recenze knihy)
Příspěvky na (mezinárodních) konferencích/sympoziích
 1. Internationales Wissenschaftsgespräch über die Enzyklika „Fides et ratio“, pořadatel: Institut für Wissenschaftstheorie des Internationalen Forschungszentrums Salzburg, Salcburk, prosinec 1999, přednáška: „Zum Problem des Wertrelativismus“.
 2. International phenomenological conference „The Future of Phenomenology. 100 years of the phenomenological research.”, Olomouc, říjen 2000; přednáška: “Husserls Kritik des Psychologismus in der Logik und seine philosophische Aktualität“.
 3. III. Internationales Forschungsgespräch über das Thema: Alter und neuer Relativismus: weltweite governance der Entwicklung und sprachlich-kulturelle Eigentümlichkeiten, Meran, Jižní Tyrolsko, 9.-10. listopad 2001, přednáška: „Wesen und Formen des Relativismus. Ein Versuch elementaren Klassifikation und Definition“. Shrnutí přednášky publikováno v: Deutsch-italienische Studien, Meran, 2001.
 4. Meeting of the association „Sanctus Benedictus patronus Europae“, Silos (Španělsko), říjen 2001; přednáška: „Relativismus führt zum Totalitarismus, nicht die Suche nach Wahrheit“.
 5. International Symposium on „Dialogue among Civilizations and Cultures: Comprehension and Mutual Understanding“, Campus Gaflei, Liechtenštejnsko, 23-24 říjen 2002; přednáška: „Philosophy and a ‚culture of peace‘.“
 6. Issues Confronting the Post-European World. A Conference dedicated to Jan Patočka on the occasion of the founding of the Organization of Phenomenological Organizations, Praha, 6-10 listopad 2002; přednáška: “Europa als Sorge für die Seele”.
 7. VII Symposium Platonicum; pořadatel: International Plato Society, Würzburg, 26-31 červen 2004; přednáška: „Redekunst als ‘Kochkunst für die Seele’? Ein Interpretationsversuch von Gorgias, 462b3-466a3.“
 8. Simposio Platónico International; pořadatel: Filosofická fakulta Papežské university v Santiagu de Chile, 23-26 srpen 2004, Santiago de Chile; přednáška: “The care of the soul in Plato’s Gorgias”.
 9. Zrození Ústavy, VMU, Olomouc, říjen 2004, přednáška: „Myšlenka ústavy u Platóna“
 10. „Human Dignity and the Failure of Communism“, pořadatel: World Youth Alliance a Educational Initiative for Central and Eastern Europe, Schloss Neuwaldegg, Vídeň, 5.-7. říjen 2004; přednáška: „The Principles of Charter 77“.
 11. The 2nd International Conference on Customer Behaviour and Retailing Research, pořadatel: Institute for Entrepreneurship na Hochschule Liechtenstein, Lichtenštejnsko, 27. květen 2005; přednáška: „Principles of Customer Evaluation“.
 12. Philosophische Beiträge zum Frieden – Ein wissenschaftliches Symposium, pořadatel: Forschungszentrum für Frieden und Menschenwürde na Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, 8.-9. červen 2005, přednáška: „Nicht mit der Lüge leben! Die politische Tat von Jan Patočka und ihr philosophischer Hintergrund.“
 13. International Conference on Plato’s Symposium, pořadatel: Internationales Zentrum für Studien über Platon und die platonischen Wurzeln der abendländischen Philosophie na Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein a Česká platónská společnost, Praha, 12.-15.10. 2005; přednáška: “On the Relationship Between Pederasty and Plato’s Philosophical Theory of Love”.
 14. Human Dignity and the Future of Europe, pořadatel: World Youth Aliance-Europe, Varšava, 29.9.-1.10. 2006; přednáška: Cultural and Spiritual Roots of Europe.
 15. Die kulturelle Identität Europas. Wissenschaft und Kultur im zukünftigen Europa – unsere christliche Wurzeln als Herausforderung für die Zukunft, pořadatel: Professorenforum, Hans-Joachim Hahn; Frankfurt nad Mohanem, 13.10-14.10. 2006; přednáška: Griechische und christliche Wurzel Europas.
 16. Europe and its Cultural and Spiritual Heritage. International Educational Workshop, pořadatel: International Academy for Philosophy in the Principality of Liechtenstein, Seminář estetiky Masarykovy university, Biskupské gymnázium Brno, Mikulovské centrum pro Evropskou kulturu; Vranov u Brna, 15.-16. 10. 2007; příspěvek: The Care of the Soul in Plato and in Christianity; its Importance for European Cultural Identity.
 17. Kultur der Liebe und des Lebens. Festakademie zum 65. Geburtstag von Weihbischof Dr. Andreas Laun, pořadatel: Kirche heute, Wigratzbad, 26.-28. 10. 2007; příspěvek: Die christliche Wurzeln Europas.
 18. Europäische Menschenbilder, pořadatel: Technische Universität Dresden, Drážďany, 10.-12. 4. 2008; příspěvek: Die Sorge für Europa. Jan Patočkas Beitrag zu der philosophischen Europa-Forschung.
 19. Atheismus. Filosofické a theologické aspekty, pořadatel: Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách, Nitra, 7.-8. 9. 2009; příspěvek: Je možné pravé lidské bytí bez Boha?
 20. The Christian Personalism of Dietrich von Hildebrand: Exploring His Philosophy of Love, pořadatel: Dietrich von Hildebrand Legacy Project, Řím, 27.-29. 5. 2010; příspěvek: Love as a desire and love as a value-response. Plato and von Hildebrand on the essence of love.
 21. Die Berufung der Christen in der gegenwärtigen Epochenwende, Görlitz, pořadatel: Assotiatio Sancti Benedecti, Patronus Europae, Opatství Marienthal, Sasko, 9.-12. 9. 2010, příspěvek: Worauf es in Europa heute ankommt: Die Sorge für die Seele.
 22. Zotročení svobodou, pořadatel: Katedra Politologie FF ÚJEP, Ústí n L., 19. 10. 2010, příspěvek: Svoboda a afektivita u Dietricha von Hildebranda.
 23. Christianity Unthought. Patočka´s Concept of Religion and the Crisis of Modernity, pořadatel: Institut für Wissenschaften vom Menschen, Vídeň, 7.-9.4.2011, příspěvek: Patočka´s Critique of the Traditional Christianity in the Context of his Late Philosophy of History.
 24. Logika, sémantika, dialektika, pořadatel: Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie a Oddělení logiky Filosofického ústavu AVČR, Praha, 28.-30.4. 2011, příspěvek: Husserlova kritika psychologismu a její pokračování u R. Ingardena.
 25. Der moderne Freiheitsbegriffund die Kirche, pořadatel: Forum Moraltheologie Mitteleuropa, Nitra 23.-26.8. 2011, příspěvek: Freiheitund Affektivität bei Aristoteles und D. von Hildebrand.
 26. Christliche Ethik und Gegenwart, pořadatel: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 5.-6.10. 2011, příspěvek: Die griechische und christliche Sorge für die Seele.
 27. Filosofické základy etiky a práva, pořadatel: Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách, Nitra, 9.-10.9. 2013, příspěvek: Mravní ctnost podle von Hildebranda se zřetelem k Aristotelovi.
 28. Values Ethical and Political, pořadatel: Katedra filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Katedra filosofie Filosofické fakulty Univerzity Pardubice, Olomouc, 12.-13. 5. 2014, příspěvek: The material value ethics of Dietrich von Hildebrand.
 29. Values Ethical and Political, pořadatel: Katedra filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Katedra filosofie Filosofické fakulty Univerzity Pardubice, Olomouc, 12.-13. 5. 2014, příspěvek (seminář společně s P. McCormickem): Patočka’s Socrates: A Socratic Ethics Today?
 30. Determinismus, svoboda, zodpovědnost, pořadatel: Společnost pro křesťansky orientovanou filosofii, České Budějovice, 15.-16.9. 2014, příspěvek: Otázka mravní hodnoty emocí se zřetelem k Aristotelovi, Kantovi a von Hildebrandovi.
 31. 25 Years of Democratic Freedom. What Is Left from Charter 77 and the Velvet Revolution?, pořadatel: Institut für Wissenschafen vom Menschen, Vídeň, 10.3.2015, příspěvek: „The Life in Truth” and the “Truthful Human Existence”. Patočka, Havel, and the Principles of Charter 77.
 32. Ethical Values and Emotions, pořadatel: Katedra filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Katedra filosofie Filosofické fakulty Univerzity Pardubice, Olomouc, 28.-30.5.2015, příspěvek: Knowing Values through Emotions? Kant, Brentano, and von Hildebrand.
 33. Fellows Seimar, pořadatel: Institut für die Wissenschafen vom Menschen, Vídeň, 10.6.2015, příspěvek: Love, Hate, Joy. Towards a Phenomenology of Affective Consciousness.
Hlavní stránka