foto P.D.

Telefon: +420/585637100

Adresa:
Univerzitní 11, CZ-771 11 Olomouc

E-mail:
dvorakp zavináč cmtf.
upol.cz

znak UP

WWW katedry:
http://kfcmtf.upol.cz

english version

Návrat na stránku členů katedry

Aristotelská společnost

Doporučené internetové odkazy

Sdružení učitelů filozofie na (katolických) teologických fakultách
ČR a SR

Filozofický ústav AV ČR, prac. skupina antika-středověk

agora.metaphysica


Katedrála Francie
 

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.    


Hora sv. Michala

Vzdělání

1998–2005 doktorské studium na UFaR FF UK Praha (PhD. ve filozofii)
1994–1998 studium na FF MU Brno (Mgr. v oborech filozofie a anglický jazyk a literatura)
1990–1991 a 1992–1994 studium na Acadia University, Wolfville, N.S., Kanada (B.A. major in philosophy, minor religious studies)

Současné zaměstnání

od r. 1998 vědecký pracovník v Oddělení dějin starší české a evropské filozofie, FLÚ AV ČR Praha
2001–2008 asistent a odborný asistent na UFaR FF UK Praha
od r. 2000 asistent a odborný asistent na CMTF UP Olomouc
od r. 1997 externě výuka na ETF UK Praha (dříve Institut ekumenických studií).

Minulá zaměstnání


2000
2004 badatel v Centru pro studium patristických, středověkých a renesančních textů, CMTF UP Olomouc
1999–2000 výuka filozofie, Arcibiskupské gymnázium v Praze
1997–1998 výuka filozofie, Evangelická akademie – VOŠ sociálně právní, Brno

Členství v organizacích a radách

Od r. 1997 člen České křesťanské akademie v Praze
Od r. 1998 člen Sdružení učitelů na teologických fakultách ČR a SR
Od r. 2001 člen Mezinárodní společnosti Tomáše Akvinského (SITA).
Od r. 2001 člen americké Society for Medieval Logic and Metaphysics.
Od r. 2004 člen člen ESEMP (European Society for Early Modern Philosophy/Europäische Gesellschaft für frühneuzeitliche Philosophie).
Od r. 2006 členem ACPA (American Catholic Philosophical Association).

1997-2006 člen redakční rady Teologického sborníku, později Teologie a společnost, nyní ediční řada nakl. CDK Questiones quodlibetales.
Od r. 2003 člen redakční rady Akt Společnosti Tomáše Akvinského.
Od r. 2004 člen redakční rady Acta Comeniana
Od r. 2004 člen redakční rady Studia neoaristotelica.
Od r. 2007 člen redakční rady Forum Philosophicum
(www.forum-philosophicum.eu)
Od r. 2007 člen redakční rady Miscellanea Logica.


Grantové projekty
současné:
2006-08 "Metafyzika jako věda o modalitách bytí" GAAV ČR,
grant č. IAA900090602.
2008 "Tomáš o svobodném rozhodování" vnitřní grant CMTF UP Olomouc

minulé granty:
2007 "Jsoucno a pojem: raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezových Metafyzických Disputací na racionalistické myslitele do Kanta." GAAV ČR, grant č. KJB900090701.
2006 "Analogie ve filozofii a teologii", vnitřní grant CMTF UP Olomouc
2004  “Evropské filosofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích” GAUK, grant č. 522/2004
2000-2004
Centrum pro studium patristických, středověkých a renesančních textů, MŠMT ČR, č. LN00A011, nositel mj. CMTF UP Olomouc

Publikační činnost a ohlasy

Monografie

P. Dvorak, J. Schmutz (vyd.), Juan Caramuel: The Last Scholastic Polymath. Filosofia, Praha 2008, ISBN 978-80-7007-283-7

Dvořák, P., Tomáš a Kajetán o analogii jmen, Krystal OP, Praha 2007. ISBN: 978-80-85929-96-6

Dvořák, P., (vyd.) Analogie ve filozofii a teologii, CDK, Brno 2007. ISBN 978-80-7325-115-4

Dvořák, P., Novák, L., Úvod do logiky aristotelské tradice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 2007. ISBN: 978-80-7040-959-6 (učebnice)

Dvořák, P., Jan Caramuel z Lobkovic: Vybrané aspekty formální a aplikované logiky. Oikumené, Praha 2006. ISBN: 80-7298-179-X

Články aj.

Dvořák, P., "Relational Logic of Franciscus Toletus and Petrus Fonseca", Forum Philosophicum, sv. 13, č. 1/2008, v tisku

Dvořák, P., "Jean Lallemandet", in Dictionary of Seventeenth-century French Philosophers, L. Foisneau (vyd.), Continuum International Publishing, New York 2008. ISBN-10: 0826418619, ISBN-13: 978-0826418616.

Dvořák, P., "Unity and Plurality in Semantics: Cajetan on Analogy", Jednota a mnohost, M. Jabůrek (vyd.), CDK, Brno, 2008, str. 272-279. ISBN 978-80-7325-165-9.

Dvořák, P., "Formal Logic in Juan Caramuel, in P. Dvořák, J. Schmutz (vyd.), Juan Caramuel: The Last Scholastic Polymath, Filosofia, Praha 2008, str. 31-44. ISBN 978-80-7007-283-7

Dvořák, P., "Caramuel z Lobkovic, Juan", Biografický slovník českých zemí, 9. sešit, Libri, Praha 2008, str. 385-86. ISBN 978-80-7277-366-4.

Dvořák, P., "Relational Logic of Juan Caramuel", in D.M. Gabbay, J. Woods (vyd.), Handbook of the History of Logic: Mediaeval and Renaissance Logic, díl 2, North-Holland, Amsterdam 2008, str. 645-666. ISBN-10: 0444516255.

Dvořák, P., "Freedom and Necessity", Studia neoaristotelica,  ročník 4 (2007), č. 2,  str. 173-184, ISSN 1214-8407

Dvořák, P., "Sémantika analogie u Tomáše a v tomismu", in: Analogie ve filosofii a teologii, vyd. Petr Dvořák, CDK, Brno 2007, str. 91-106. ISBN 978-80-7325-115-4.

Dvořák, P., "The Ontological Foundation of Possibility: An Aristotelian Approach", Organon F, č. 1, roč. 14 (2007), str. 72-83. ISSN 1335-0668.

Dvořák, P., "Doslov", in: J. P. Ondok, Řeč o Bohu: Metody analytické filosofie v teologii, CDK, Brno 2006, str. 148-152. ISBN 80-7325-102-7.

Dvořák, P., "Aposteriorní modální důkazy Boží existence", Studia Theologica, sv. 24, č. 2, roč. 8 (léto 2006), str. 91-97. ISSN 1212-8570

Dvořák, P., "Some Thomists on Analogy", Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii, č. 1, roč. 3 (2006), str. 28-35. ISSN 1214-8407

Dvořák, P., "Univerzální preskriptivismus R. M. Hara", Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii, č. 1, roč. 3 (2006), str. 56-61. ISSN 1214-8407

Dvořák, P., "Stejné a jiné ve světle středověkého aristotelismu", Teologie a Společnost: Časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život, č. 4, roč. 4 (12) (2006), str. 16-22. ISSN 1214-0740

Dvořák, P., "The Logic and Semantics of Modal Propositions in Juan Caramuel", Acta Comeniana, č. 19 (XLIII) 2005, str. 105-115. ISSN 0231-5955

"Sv. Tomáš a králík, který hraje na housle. Rozhovor s Petrem Dvořákem a Tomášem Halíkem o přirozeném zákoně a hledání univerzality", Salve. Revue pro teologii a duchovní život, č. 4, roč. 15 (2005), str. 7-23. ISSN 1213-6301

Dvořák, P., „Ad „Filozofie a náboženská zvěst““, Studia Theologica, sv. 20, č. 2, roč. 7 (léto 2005), str. 70-71. ISSN 1212-8570

Dvořák, P., „Ke Gahérově analýze Tomášovy „Druhé cesty““, Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filozofii, č. 2, roč. 2 (2005), str. 111-117. ISSN 1214-8407

Dvořák, P., „Molinistická teorie vztahu Božího předvědění a lidské svobody v pozdní scholastice a dnešní analytické filozofii“, Filozofický časopis, č. 4 roč. 52 (2004), str. 545-557. ISSN 0015-1831

Dvořák, P., „O vztahu věřeného, filozofie a teologie“, Studia theologica, sv. 18, č. 4, roč. 6 (zima 2004), str. 53-58. ISSN 1212-8570

Dvořák, P., „K modálnímu ontologickému důkazu“, Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filozofii č. 1-2, roč. 1 (2004), str. 33-69. ISSN 1214-8407

Dvořák, P., „Tomášova teorie predikace ve světle obecné sémantické teorie“, Acta Společnosti Tomáše Akvinského, č. 2 (2004), str. 15-35. ISSN 1213-9130

Dvořák, P., „O povaze predikace: Odpověď na poznámky prof. Sousedíka“, diskuse (se S. Sousedíkem),  Acta Společnosti Tomáše Akvinského, č. 2 (2004), str. 40-43. ISSN 1213-9130

Dvořák, P., "Logika a teologie u Jana Caramuela z Lobkovic", Teologie a společnost: Časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život, č. 6 (2004), str. 35-37. ISSN 1214-0740

Dvořák, P., "Bocheňského logika náboženství", in: Metoděj Habáň a český tomismus: K dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století, vyd. P. Dvorský, VUP, Olomouc 2003, str. 115-117. ISBN 80-244-0712-4

Dvořák, P., "Číslo ve druhé scholastice", in: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci: soborník z kolokvia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, vyd. Lenka Karfíková a Zbyněk Šír, CDK, Brno 2003, str. 43-50. ISBN 80-7325-018-7

Dvořák, P., "Kritika tomistického řešení vztahu Boží determinace a lidské svobody z hlediska dnešní analytické filozofie", Studia theologica, sv. 11, č. 1, roč. 5 (2003), str. 47-53. ISSN 1212-8570

Dvořák P., "John Caramuel on Future Contingents", in: Bene scripsisti...filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Filosofia, Praha 2002, str. 191-207. ISBN 80-7007-158-3 

Dvořák, P., "Identita nosičů pravdivostní hodnoty v pozdní scholastice", in: Úvahy o pravdivosti, vyd. J. Nosek, Filosofia, Praha 2001. ISBN 80-7007-154-0

Dvořák P., "Esencialismus v teorii možných světů", Studia theologica, sv. 3, č. 1, roč. 3 (2001), str. 36-44. ISSN 1212-8570

Dvořák, P., "John Caramuel and the Possible Worlds Theory", Acta Comeniana, č. 14 (XXXVIII) (2000), str. 87-97. ISSN 0231-5955.

Dvořák, P., "Diskuse: Ukončení diskuse", Distance: Revue pro kritické myšlení č. 3, roč. 3 (2000), str. 65-68. ISSN 1212-7833

Dvořák, P., "Diskuse: Logika důkazů Boží existence", Distance: Revue pro kritické myšlení, č. 2, roč. 3 (2000), str. 70-78. ISSN 1212-7833

Dvořák, P., Sousedík, S., "Diskusní čtyřhra: Problém dokazování Boží existence", Distance: Revue pro kritické myšlení, č. 4, roč. 2 (1999), str. 59-65. ISSN 1212-7833

Dvořák P., "Metafora a jazyk víry", Teologický sborník, č. 2 (1998), str. 20-31. ISSN 1211-3808

Dvořák, P., "Anselmův důkaz Boží existence v soudobé analytické filozofii", Teologický sborník, č. 3 (1997), CDK Brno, str. 81-88. ISSN 1211-3808

Nepublikovaná diplomová práce Ontologický důkaz boží existence v reflexi soudobé analytické filozofie, MU Brno 1997. Ohlas in: S. Sousedík, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Vyšehrad, Praha 1997, s. 207.

Skriptum Základy filozofie, IES, ETF UK Praha 1998, 1999, 2000. Interní výukový materiál.

Recenze

Dvořák, P, „Leo Elders: Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského: Přirozenost, vesmír, člověk“, Filozofický časopis, č. 2 (2004), str. 324-326. ISSN 0015-1831

Dvořák, P., "Wittgenstein a teologie", Teologický sborník, č. 2 (1995). ISSN 1211-3808

Překlady

Haight, R., "Hřích a milost", in: Systematická teologie 2: římskokatolická perspektiva, CDK, Vyšehrad, Brno, Praha1998.

Holleman, W. L., "Od kulturní nadvlády ke kulturní celistvosti", Teologický sborník, č. 3 (1997).

Echlin, E., "Křesťanské zelené dědictví-svět jako stvoření", Teologický sborník, č. 3 (1996).

Dulles, A., "Víra a zjevení", in: Systematická teologie 1: římskokatolická perspektiva, CDK Brno 1996; 2. vyd., CDK, Vyšehrad, Brno, Praha 1998.

Ignác z Loyoly

Návrat na začátek stránky

Návrat na úvodní stránku

za obsah stránek odpovídá P. Dvořák

                                                                                                   
P