doc. PhDr. Karel Říha, S. J.

Doc. PhDr. Karel Říha (11. května 1923 - 13. června 2016) přednášel dějiny filosofie a systematickou filosofii: úvod do filosofie, formální logiku, noetiku, ontologii, kosmologii a psychologii. Specializoval se zejména na noetiku a ontologii a jejich vzájemný vztah. Vedl semináře ke studiu Aristotela, Kanta, Heideggera, Blondela a další. Do češtiny přeložil stěžejní dílo K. Rahnera "Grundkurs des Glaubens". Byl členem oborové rady pro postgraduální studium a členem vědecké rady CMTF UP.Curriculum vitae:

Akademická dráha
1970 ukončení studia teologie na univerzitě v Innsbrucku
1972 doktorát z filosofie v Innsbrucku
12.11.1997 jmenován docentem pro obor dějiny filosofie
1997 habilitace na FF UP Olomouc, obhájení práce Identita a relevance
od r. 1990 působí na Katedře filosofie CMTF UP Olomouc
1990 - 1997v čele Katedry filosofie CMTF UP Olomouc
2001emeritován
Ostatní působení
1972 - 73 prefektem studií v "Canisianum" v Innsbrucku
1973 - 74 práce s mládeží ve Vídni
1974 - 77 duchovním správcem ve Steyru
1977 - 79 pastorace vysokoškolských studentů ve Vídni
1979 - 89 prefektem studií v "Nepomucenu" v Římě, spolupracovník Vatikánského rozhlasu
1989 - 90 duchovním správcem ve Vídni
2002 - 16 působení v duchovní správě na Svatém Hostýně


Bibliografie:

Monografie
Identita a relevance. Trinitas, Svitavy 2002.
Zrození ducha. Vyšehrad, Praha, 1998.
Vzdálený zvonu hlas. (Spirituální teologie.) MCM, Olomuc 1995.
Filozofie konání. K 100. výročí Blondelovy "L'Action". (Sborník vlastních studií a překladů.) MCM, Olomouc 1993.
Články a studie
Identita a relevance. Pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky. In Filosofický časopis č. 3, 1998, s. 423-435.
Unmittelbarkeit und Vermittlung. Auseinandersetzung mit der Logik Molinaros. Aquinas, Řím 1998, s. 207-241.
Wahrheit und Dialog. Versuch einer Vermittlung zwischen dem apodiktischen und dem dialogisch-konsensualen Wahrheitsverständnis. In Vielfalt und Konvergenz der Philosophie, Hrsg. Edmund Runggaldier /Winfried Löffler. Vorträge d. 5. Kongresses der ÖGP, Innsbruck 1.-4. 2. 1998, Teil 1. Verl. Hölder-Pichler-Tempsky, Wien 1998, s. 151-154.
Pravda a dialog. In Universum č. 24, 1997, s. 25-28.
Maurice Blondel, filosof syntézy moderního myšlení. In Teologický sborník č.4, 1999, s. 63-74.
Identität und Relevanz. Versuch der gegenseitigen Begründung von Ontologie und Ethik. In Wiener Jahrbuch für Philosophie, Band XXXII/2000, s. 187-200.
Menschliches Tun im Zusammenhang der Ganzheit von Wirklichem und Gefordertem. In Zeitschrift für Ganzheitsforschung. Philosophie - Gesellschaft - Wirtschaft, 47. Jahrgang, Wien, I/2003, s. 19-27.
Malá reflexe nad metodou transcendentální metafyziky. In Studia theologica 10, 2002, č. 4, s. 97-100.
K trinitární ontologii. In Studia theologica 13, 2003, č. 3, s. 9-15.
Smysl údělu člověka podle Maurice Blondela. In Communio MKR, 2003, č. 1-2, s. 137-152.
Úděl člověka podle Maurice Blondela. In Teol. texty, 2004, č. 2, s. 63-65.
Eine Randbemerkung zum Verhältnis von Metaphysik und Geschichte in Karl Rahners "Geist in Welt" In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Cyrilo-Methodiana, Theologica Olomucensia, Vol. 6, 2005, s. 39-51
Vzájemné uzásadnění ontologie a etiky In Studia Theologica 19, 2005, č.1, s. 30-40.
Filosofie osudem a svobodnou volbou In Studia Philosophica (Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity), 2005, s. 109-115.
Trascendentalitàa e Trascendenza (italsky). In Verità e responsabilitàa. Studi in onore di Aniceto Molinaro. A cura di Leonardo Messinese e Christian Göbel. Roma, Studia Anselmiana, 2006, s. 57-72.
Možnost “první filosofie” v “postmetafyzické době”. In Čeští svědkové promýšlené víry. Filosofie a teologie v interakci u současných českých myslitelů. Sborník ze symposia, které pořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 13.-15. listopadu 2003. Eds.: Karel Skalický, Rudolf Svoboda, František Štěch. Brno, CDK, 2005, s. 89-106.
Předmluva k českému vydání. In: Erich Przywara, Analogia entis. Přel. Karel Říha. Olomouc, Refugium, 2007, s. 5-20.
Pravda vždy větší. In Studia theologica, roč. VII, 2005, č. 4/22, s. 58-62.
Transcendentální metoda. In Studia theologica, roč. IX, 2007, č. 3/29, s. 1-8.
Překlady a vydavatelská práce
"Filozofie konání" : k 100. výročí Blondelovy "L'action", Matice cyrilometodějská, Olomouc 1993, 142 stran (uspořádání a překlad Úvodu k "L'Action").
Maurice Blondel, Logika činu, Trinitas, Svitavy 2001, 76 stran (výbor z originálu L'Action).
Karl Rahner, Základy křesťanské víry, Trinitas, Svitavy 2002, 635 stran (orig: Grundkurs des Glaubens).
Karl Rahner, Slova do mlčení, Trinitas, Svitavy 2004, 81 stran (orig.: Worte ins Schweigen).
(spolu s Leopoldine Steiningerovou), Betroffen von Dir. Reflexionen über die dialogische Gotteserfahrung. Neue Stadt, München, 2005, 80 stran (z originálu: Jolana Poláková, Dialog s Bohem a filosofie, Ježek, Rychnov n. Kněžnou 1999).
Erich Przywara, Analogia entis. Z německého originálu Analogia entis. München, Kösel-Pustet, 1932 Čes. vyd.: Olomouc, Refugium, 2007. 292 stran (včetně předmluvy).
Recenze
Martha Zechmeister, Gottes Nacht. Erich Przywaras Weg Negativer Theologie. Münster, LIT Verlag, 2. Auflage, 2000. In Studia theologica, roč. IX, 2007, č. 3/29, s. 66-72.
Hlavní stránka