doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.


Curriculum vitae:

Studium
1970 - 82studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze, t.č. v Litoměřicích,
Universitas vitae (viz zaměstnání),
studium na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze
1982 státní závěrečné zkoušky na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze
1997obhajoba disertační práce De votis monasticis. Elementa biblica et philosophica na Evangelické teologické fakultě v Praze
Zaměstnání
70. a 80. létazdravotnický pracovník, vychovatel mentálně postižených, pracovník na archeologickém výzkumu (Mikulčice, Vyšehrad), knihovník
od 1990 redaktor Teologických textů
odborný asistent na 1. lékařské fakultě UK v Praze (etika a lékařská etika)
odborný asistent na CM teologické fakultě UP Olomouc (patrologie a semináře ekumenické teologie)
2001habilitace na CMTF UP v Olomouci, habilitační práce: Jan Evangelista Urban. Sonda do české teologie a spirituality
od 2002vedoucí katedry filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci
Další působení
Evropská společnosti pro katolickou teologii
Centrální etická komise při Ministerstvu zdravotnictví
Centrum Aletti Roma-Velehrad
Ekumenická komise ČBK
redakční rada Teologických textů


Bibliografie:

Samizdatové články do r.1989 (pod pseudonymem Kasián či k)
45O let Augsburské konfese. Teologické texty, 5.
Mnich východní církve - Lev Gillet. Teologické texty, 5.
Duchovní život. Teologické texty, 6.
T.Špidlík. Modlitba Ježíšova (překlad). Teologické texty, 6.
Vyprávění ruského poutníka. Teologické texty , 6.
Velcí ruští mystikové. Teologické texty, 6.
T.Matura. Řeholní život budoucnosti (překlad). Teologické texty, 6.
Hesychasmus. Teologické texty, 6.
Manželské kněžství. Teologické texty, 7.
Zápas českých evangelíků o rodinu. Teologické texty, 8.
Články a publikace do r. 1990 v oficiálních periodikách
Otázky duchovního života. (Pseudonym Vjačeslav Arutnev). Hlas pravoslaví, 10, 1978.
Zkušenost a zjevení. Křesťanská revue, 3-4, 1980.
Starec Silván. (Pseudonym Vjačeslav Arutnev). Hlas pravoslaví, 5, 1980.
Liturgická kniha švýcarských reformovaných církví. Křesťanská revue, 3-4, 1981.
Eucharistická modlitba švýcarských reformovaných církví. Křesťanská revue, 3-4, 1981.
Učení sv. Basila o postu (pseudonym Serafim). Hlas pravoslaví, 5, 1981.
Ideál svatosti. Křesťanská revue, 5, 1983.
Limská liturgie. Křesťanská revue, 3, 1984.
Třikrát protestantismus a mnišství. Křesťanská revue, 2, 1984.
Eucharistická modlitba Limské liturgie. Křesťanská revue, 3, 1984.
Dvojí spiritualita. Kostnické jiskry, 22, 1985.
Ekumenické smýšlení. Kostnické jiskry, 31, 1985.
Duchovní život v tradici pravoslavné církve. (Překlad). Pravoslavný teologický sborník, 15. 1989.
Články a publikace v letech 1990 - 1997
Články
25 let katolického ekumenismu. Teologické texty, 1. 1990.
Patroni Evropy. Teologické texty, 3, 1990.
Die grossen Ordensregeln. (Recenze). Teologické texty, 3, 1990.
J.Němec. Rozvoj duchovních řádů v českých zemích. (Recenze). Teologické texty, 4, 1990.
Bernard z Clairvaux. Teologické texty, 4, 1990.
Nová svatá říše? Teologické texty, 4, 1990.
Mission de France. Teologické texty, 4, 1990.
Křesťané a rozvoj národa - zairští biskupové. Teologické texty, 4, 1990.
P. de Locht. Křesťanská rodina dnes. (Překlad). Teologické texty, 5, 1990.
O. Clément. Pravoslavný teolog a manželství. Teologické texty, 5, 1990.
Rozhovor s otcem teologie osvobození. (Překlad). Teologické texty, 1, 1991.
Manželské kněžství. Teologické texty, 2, 1991.
Biskupové USA o ekonomice. Teologické texty, 2, 1991.
Kard. Arinze. Nová náboženská hnutí. Teologické texty, 3-4, 1991.
Hnutí Hare Krišna. Teologické texty, 3-4, 1991.
Canbera 1991. Teologické texty, 3-4, 1991.
Naše víra. (Recenze). Teologické texty, 5, 1991.
R.Guardini. (Recenze). Teologické texty, 5, 1991.
Bohemia sancta. (Recenze). Teologické texty, 5, 1991.
Dialogy karmelitek. Teologické texty, 1, 1992.
X.Thévenot. Kněžská přátelství. (Překlad). Teologické texty, 5, 1992.
X.Thévenot. Výchovná činnost jako cesta k Bohu. (Překlad). Teologické texty, 6, 1992.
P.Filipi. Hostina chudých. (Recenze). Teologické texty, 1, 1993.
Vývoj a význam kategorie svědomí. Teologické texty, 3, 1994.
Neeucharistická liturgie v životě církví. Teologické texty, 6, 1994.
Religiózní a kvazireligiózní kořeny ekonomie. Podpora zdraví, 1, 1995.
Tvář křesťanské východní spirituality. Teologické texty, 3, 1996.
Příprava na kněžství a nemocní lidé. Teologické texty, 4, 1997.
Světová náboženství. (Recenze). AD, 4, 1997.
Příspěvky ve sbornících
Ekumenické snahy na Východě. In Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po 2. vatikánském koncilu. Brno : CDK, 1997, s. 83 - 93.
Vykoupení v pojetí církevních otců (do Augustina). In Vtělení, vykoupení, církev. Sborníky ČKA 11. Praha : ČKA, 1997, s. 45 - 50.
Přemysl Pitter a jednota církví. In Přemysl Pitter. Život - dílo - doba. Sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodní konference konané ke 100. výročí narození Přemysla Pittera na Universitě Karlově v Praze. Praha - Zurich : Pedaog. muzeum JAK, Milidu, Nadace P.Pittera a Olgy Fierzové, 1996, s. 77 - 82.
Skripta
Homo religiosus. In Kapitoly k filosofii člověka. Praha : ČVUT, 1996, s.75 - 82.
Knihy
Sv. Atanáš. Život sv. Antonína Poustevníka. (Úvodní studie). Velehrad - Roma : Refugium 1996.
Základy filosofie a etiky. Adamová, L., Dudák V., Ventura V. In Základy společenských věd. Učebnice pro střední školy. Praha : Fortuna, 1995. (2. vydání 1997, 3. vydání 2001)
Občanská výchova I pro 6. a 7. Kolektiv autorů. Praha : Fortuna 1997, s. 101 - 129.
Seminář společenskovědních předmětů pro 2. stupeň základní školy. Kolektiv autorů. Učebnice pro střední školy. Praha : SPN 1998.
Zahraniční publikace (články)
Prętres au travail en Tchécoslovaquie. Lettres aux communautés, 150, 1991.
Presse catholique en Tchécoslovaquie. UCIP Information, 1991.
La question christologique et le Christ pauvre dans l´histoire de la théologie tchèque. Lettre aux communautés, 163, 1993.
Le Christ dans le mouvement de la modernité. Lettre aux communautés, 164, 1994.
Je ne suis plus un clandestin. (Interview). Lettre d´information de la Mission de France, 177, 1997.
Fontfroide vient en aide a deux abbayes tchèques. Les Cisterciens en Boeheme et en Moravie. Oculus, 10, 1997, s. 4 - 10.
Redakční práce
V počátečních letech oficiálního vydávání revue Getsemany jako šéfredaktor řada úvodníků a článků pod pseudonymem Václav Podskalský.
Publikace a přednášky v roce 1998
Publikace
Cisterciáci. Námět a scénář V.Ventura a Petr Hvižď. Dokumentární film (60 min.). Realizace ČT Brno. Vysílání ČT 1 a ČT 2 1998.
Jan Evangelista Urban - učitel duchovního života. In Život se tvoří z přítomné chvíle. Česká katolická teologie po druhé světové válce. Sborník. Usp. L.Karfíková, A.Křišťan a J.Kuře. ISBN 80-85959-36-4. Brno : CDK, 1998, s. 7-29.
Náboženství v životě člověka. In: Seminář společensko vědních předmětů pro 2. stupeň základní školy. Učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola. ISBN 80-85937-94-8. Praha : SPN-pedagog. nakl. a.s, 1998, s. 54-76.
Modlete se bez přestání. Sonda do patristické exegeze. In Teologický sborník 1998, č.4. ISSN 1211-3808, s. 8-18.
Basilovo učení o Duchu svatém. Teologické texty, 1998 roč. 9, č. 2.
Přednášky
Výuka etiky a religionistiky v rámci občanské nauky. Praha, 20.1.1998. Školení pedagogů
Cisterciácký řád a spiritualita. Vyšší Brod 22.8.1998. Cistercium mater nostra. Oslavy 900 let cisterciáckého řádu.
Cisteciácká spiritualita. Praha-Břevnov. Archeologický ústav ČAV a Hist. ústav ČAV. Mezinár. kolokvium.
Pravidelný cyklus přednášek o mnišské spiritualitě. Břevnov. klášter. Formace mnichů.
Evagrius a východní spiritualita. Hora sv. Klimenta 27.7.1998. Mezinárodní setkání Gorazdovy dny.
Publikace a přednášky v roce 1999
Publikace
Scénář pro film Na tržišti světa (hodinový dokument) ČT, režie B.Rychlík, kamera J.Nosek. Vys. den 30.12.1999.
Scénář pro dokument Mosty Tomáše Halíka (28 min.) ČT, režie B.Rychlík, kamera J. Nosek. Vys. den 17.11.1999.
Cisterciácká spiritualita. Teologický sborník, 1999, č. 2, Brno : CDK, ISSN 1211-3808, s.59-73.
Církve na Východě. Souvislosti, 1999, roč. 39, č.1, Praha : Vyd. Sdružení na podporu vydávání časopisů. ISSN 0862-6928, s. 22-25.
Občanská výchova II. Pro 8. a 9. ročník základní školy. Učebnice zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola. V.Dudák, B.Eichler, V.Horská, A.Kroupová, M.Langová, R.Ryska, V.Ventura. ISBN 80-7168-641-7. Praha : Nakladatelství Fortuna, 1999.
Občanská výchova pro osmý ročník základní školy. L.Adamová, V.Dudák, R.Inquort, R.Mareta, V.Ventura. ISBN 80-7235-105-2, Praha : SPN a.s., 1999.
Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích.Kolektiv spolupracovníků. ISBN 80-90-2555-2-3, Praha : Diderot, 1999. (spoluautor)
Český biografický slovník 20. století ve 3 svazcích. J.Tomeš a kol. ISBN 80-7185-248-1. Praha : Paseka, 1999.
Vina a její pojetí v dějinách církve. In II. konference O psychoterapii, pastoračním poradenství a pastoraci. Vina. Sborník přednášek a diskusních příspěvků. SOS Centrum, Vzdělávací úsek Diakonie. Vysokoškolské katol. hnutí. Pracovní skupina pro pastor. psychologii při Psychoterapeutické sekci ČKA, Praha , 1999, s. 5 - 9.
Přednášky
Cyklus přednášek (květen-červen 1999) Prameny mnišství. Vzdělávací centrum Orthodoxia. 12.5.; 26.5.; 9.6.
Origenés. Origen. Přednáška v rámci Svatojánského týdne 99 pořádaného Svatojánskou kolejí, vyšší odbornou školou pedagogickou ve dnech 24.-28.5. 1999.
Historie pojetí viny v dějinách církve. Přednáška v rámci konference pořádané Diakonií a SOS Centrem v Praze 27.3.1999.
Pravidelné přednášky v Břevnovském klášteře pro formaci mnichů.
Gnóze a křesťanství. Přednáška pro KA Kroměříž 22.11.1999.
Publikace v roce 2000
Napětí a polarity v církvi prvních staletí. Teologické texty, 2000, roč. 11, č. 1, s. 17 - 18.
Abteilung 36 - Ascetica. In Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Band 1.1. Tschechische Republik. Prag Teil 1. Bearb. von V.Faltysová und P.Pohlei. Red. C.Blum. Hildesheim - Zűrich - New York : Olms -Weidmann 1999, s. 109 - 110.
Slovo úvodem. Sen Karla IV. Informační občasník, č. 1, s. 1 - 2.
Kulturně náboženské předporozumění zdraví a nemoci (křesťanský kontext). Teologický sborník, 2000, č. 3. Brno : CDK 2000.
Publikace v roce 2001
Jan Evangelista Urban. Život a dílo. Sonda do dějin české teologie a spirituality. CDK , Praha 2001, 223 s.
Večer Jana Evangelisty Urbana. Universum. Revue České křesťanské akademie, č. 8 (40), s. 28 - 32.
Charisma a instituce - kněžství pro nové tisíciletí. K výročím Jana Evang. Urbana. Perspektivy / Katolický týdeník, č. 1, s. 5
Služebné kněžství. Teologické texty, ročník 12, č. 4.
Publikace a přednášky v roce 2002
Publikace
První pokusy o sebereflexi mnišského fenoménu. Dva pohledy. Studia theologica 7. IV., č 1, 2002. s. 19 – 29.
Un temps de grâce. Témoignage de Václav Ventura, prètre tchèque. In Paul Collet. L´ amour du Christ nous presse. Itinéraire d´un pr?tre de La Mission de France. Texte annoté par N. Viet-Depaule, CNRS-CEMS, B. Boudouresques. Paris : Éditions Karthala 2002. ISBN 2-84586-269-5 Klíčová slova Collet Paul, Mission de France, dělničtí kněží
Cisterciácká spiritualita. In Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. Žďár nad Sázavou : Město Žďár nad Sázavou 2002, s. 39-45.
Kulturně náboženské předporozumění zdraví a nemoci. In Sborník Kvalita života a zdraví. Praha : Triton 2002.
Řeckokatolická církev a Pavol Gojdič. Teologický sborník 4, 2002 roč. 8, s. 33 – 48.
Kniha, která změnila můj život. In Pavel Evdokimov. Etapy duchovního života. Od otců pouště do našich dnů. Olomouc : Refugium 2002, s. 5 – 14. ISBN 80-86045-94-3
Evdokimov, P. Etapy duchovního života. Od otců pouště do našich dnů. (překlad)
Současné slovenské verze byzantské liturgie sv.Jana Zlatoústého. Olomouc : UP 2001. Recenze. Teologické texty 5, 2002, roč. 13, s.214-215. (spolu s W. Bugelem)
Přednášková činnost
Teologové raného mnišství. Cyklus přednášek v Olomouci a Praze pro Institut františkánských studií.
Odkaz biskupa Gojdiče. Přednáška v rámci Akademických týdnů. Nové město nad Metují . Srpen 2002.
Cisterciácká spiritualita. Přednáška v rámci 750. výročí založení žďárského cisteciáckého kláštera. Pořádá město. 28.8. – 5.9. 2002.
Benediktova řehole. Přednáška v benediktinském arciopatství sv. Vojtěcha a Markéty v Praze – Břevnově, 19.3. 2002.
Účast na mezinárodním symposiu Zdraví a kvalita života. Přednáška Osm zdrojových příčin duchovní nestability. Akédia. Poř. Centrum pro bioetiku a Společnost lékařské etiky ČLS JEP. 30.- 31. 5. 2002.
Publikace a přednášky v roce 2003
Publikace
Raná církev a heretická hnutí. Rozhovor s teologem Václavem Venturou., Katolický týdeník 22/2003, celá s. 3.
Mnišskou pouť začal na poušti. Zemřel René Voillaume - zakladatel řeholních společenství. Katolický týdeník 23/2003, s. 5.
Zůstat chudý jako Ježíš. Rozloučení s malou sestrou Loique. Katolický týdeník 41/2003, s. 6.
Osm zdrojů duchovní nestability podle mnišské tradice. AKÉDIA v pojetí Evagria a Jana Kasiána. Teologické texty 5/2003, s. 180-184.
Přednášky a účast na symposiích
Přednáškový cyklus O velkých postavách mnišské teologie pro Institut františkánských studí (Praha - Olomouc). Přednášky se konali v prosinci - lednu 2003/4.
Aktivní účast na symposiu o lékařské etice Cesty ke zdraví. Pořadatel Centrum pro bioetiku 1.LF UK a Společnost lék. Etiky ČSL JEP pořádané 29. a 30. 5. 2003 v Praze. Přednáška Askésis ve službách osvobození.
Publikace v roce 2004
Odpověď na reakci mons. Hučka. Reponse to mons. Hučko. In Teologické texty 4/2004, s. 168-169.
Služebné kněžství v pojetí Jana Evangelisty Urbana. In Duchovní slovo pro dnes a zítra. Z teologicko-pastoračního kursu roku 1969. Praha 2004, s. 7-20. 1. vyd., Karmelitánské nakladatelství. (ISBN 80-7192-741-4)
Východní křesťanství. Oriental Christianity. In Dingir 2/2004, s. 46-48.
Walerian Bugel, Ekleziologie Užhorodské unie a jejích dědiců na pozadí doby. In Teologické texty 2/2004, s. 85-86. (recenze)
Publikace v roce 2005
Eliáš v raném mnišství. In: Teologické texty, 2/2005, s. 66-70.
Náboženský život. In: Ottova obrazová encyklopedie. Česká republika. Praha : Ottovo nakladatelství 2005, s. 40-43.
Církve. In: Ottova obrazová encyklopedie. Česká republika. Praha : Ottovo nakladatelství 2005, s. 44-45.
Therapeuti - Filón Alexandrijský. In: Kvalita života a zdraví. Sborník. Ed. J. Payne. Praha : Triton 2005, s. 32-42.
Osm zdrojů duchovní nestability podle mnišské tradice. In: Kvalita života a zdraví. Sborník. Ed. J. Payne. Praha : Triton 2005, s. 118-136.
(s Vladislavem Dudákem) Životní perspektivy. In: Občanská výchova II. Pro 8. a 9. ročník. Ed. Horská, Viola. 2. upravené vydání. Praha : Fortuna 2005, s. 181-204.
Publikace v letech 2006-2008
Monografie
Spiritualita křesťanského mnišství. Od počátků po svatého Jana Zlatoústého. Benediktinské arciopatství v Břevnově,Praha,2006.
Příspěvky v monografiích
Popis knihovního fondu - Ascetica In: Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny ČR,Národní knihovna ČR,Praha,2006,s. 102-103.
Pozvanie do ticha Ticho,Vydavatelstvo Michala Vacka,Prešov,2007,s. 7-9.
Statě ve sbornících
Duchovní rozměr cisterciáckého řádu In: Cistercáci na Moravě, Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu,Univerzita Palackého v Olomouci,Olomouc,2006,s. 103-123.
Články v odborných časopisech
Manželské kněžství. In: Teologické texty,roč. 18,č. 1,2007,s. 31-32.
Eklesiologie Jana Evangelisty Urbana OFM In: Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Theologica et Philosophica,roč. 10,č. 10,2007,s. 84-106.
Tichost Ježíšova srdce - dionysovská variace In: Theologica et Philosophica,roč. 4,č. 11,2008,s. 328-333.
Ostatní
Starobylé orientální církve. In: Katolický týdeník - příloha Perspektivy,roč. 23,č. 20.11.06,2006,s. 1-2.
Nový klíč ke starým pokladům In: Katolický týdeník - příloha Perspektivy,č. 12,2006,s. 1.
Chronický pacient a postižení ETF UK,Praha,2008,příručka, manuál,
Un roc sous le communisme In: Feu et lumiere,roč. 2008,č. 2,2008,s. 6.
Publikace v roce 2009
Patrologie dnes. In: Církevní dějiny 2, 3, 2009, s. 98-104.
Milost v pojetí prvních mnichů. In: Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Jihlava : Mlýn 2008, s. 181-210.
Ioannes Cassianus - pojetí milosti. Brno : CDK 2009, s. 154-176.
Čemu jsem se naučil. In: Bonaventura Bouše. Odkazy a vzpomínky. Vzpomínkový večer, Praha 28.4.2003, Praha : Vyšehrad, s. 120-121.
Jan Evangelista Urban - a hitéletet tanára. (Jan Evangelista Urban - učitel duchovního života.) A Reménység prófétái. Piliscaba-Esztergom : Szent Adalbert Közép 2009, s. 117-134.
Interview v La Croix z 28.9.2009, s. 19.
Hlavní stránka