Vít Hušek

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
tel. 58563 7403
e-mail vit.husol.cz

→ Cyrilometodějská teologická fakulta
→ Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
→ Katedra filosofie a patrologie

Palacký University in Olomouc
St Cyril and Methodius Faculty of Theology
Univerzitní 22, CZ-771 11 Olomouc, Czech Republic
tel. +420 585 637 403
e-mail vit.husol.cz

→ St Cyril and Methodius Faculty of Theology
→ Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts
→ Department of philosophy and patrology

Vzdělání / Education

2017: habilitace v oboru Teologie, CMTF UP
2003: Th.D. v oboru systematická teologie a křesťanská filosofie, CMTF UP, disertace: Symbol ve filosofii Paula Ricoeura, vedoucí prof. Lenka Karfíková, Dr.theol.
1998: Mgr. v oboru psychologie, FF UP
1997: Mgr. v oboru teologie, CMTF UP

2017: habilitation in Theology, CMTF UP
2003: Th.D. in systematic theology and Christian philosophy, CMTF UP, Dissertation: Symbol in the philosophy of Paul Ricoeur (in Czech), supervisor Prof. Lenka Karfíková,
1998: Mgr. in psychology, FF UP
1997: Mgr. in theology, CMTF UP

Vydané knihy / Published books

Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie [Ambrosiaster and the History of Salvation in the Context of Pre-Augustinian Western Theology], Edice Oikúmené, sv. 187, Praha: Oikúmené, 2017, 151 str., ISBN 978-80-7298-233-2.
  recenze (→ text/pdf): D. Vopřada, AUC Theologica 7, n. 2 (2017): 179-181.Symbol ve filosofii Paula Ricoeura [Symbol in the philosophy of Paul Ricoeur], Svitavy: Trinitas, 2004, 182 str., ISBN 80-86036-89-8; ve spolupráci s Křesťanskou akademií Řím, edice Studium, svazek č. 169 (publikace oceněna Čestným uznáním rektorky UP za vědeckou monografii).
  → Obsah/pdf
  recenze (→ text/pdf): K. Říha, Studia theologica 6, č. 3 [17] (2004): 71-72.
  recenze (→ text/pdf): Š. Holub, Reflexe 27 (2005): 152-155.

Články v angličtině (aj.): rané křesťanství / Papers in English (etc.): Early Christianity

Články v angličtině: spiritualita a zdraví/ Papers in English: Spirituality and Health

Články v češtině / Papers in Czech

Příspěvky na mezinárodních konferencích / Conference papers - International

Příspěvky na domácích konferencích / Conference papers - Local

Recenze a jiné drobnosti / Reviews and miscellanea

Vydavatelská a redakční práce / Editorial work

Studia Patristica CX - Papers presented at the Eighteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2019. Vol. 7: Clement of Alexandria, edited by Markus Vinzent and Vít Hušek, Leuven: Peeters, 2021. ISBN 978-90-429-4754-2. Pages xiv + 208.


Interactions in Interpretation. The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts, edited by Jan Roskovec and Vít Hušek, Biblical Interpretation Series 185, Leiden - Boston: Brill, 2020. ISBN 978-90-04-42963-5. doi 10.1163/9789004439825
  →  Seznam příspěvků / List of contributions


Clement’s Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29–31, 2014), edited by V. Černušková, J. L. Kovacs, and J. Plátová, in cooperation with V. Hušek, Vigiliae Christianae Supplements 139, Leiden - Boston: Brill, 2017. ISBN 978-90-04-33123-5. doi 10.1163/9789004331242
  →  Seznam příspěvků / List of contributions


Lenka Karfíková, Gnadenlehre in Schrift und Patristik, unter Mitwirkung von Vít Hušek und Ladislav Chvátal. Handbuch der Dogmengeschichte, Band III, Faszikel 5a (1). Freiburg: Herder, 2016. ISBN 978-3-451-00708-8.
M. Havrda, V. Hušek, J. Plátová (eds.), The Seventh Book of the Stromateis. Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), Vigiliae Christianae Supplements 117, Leiden - Boston: Brill, 2012, ISBN 978-90-04-22363-9. Pages viii+386. doi 10.1163/9789004233898
  →  Seznam příspěvků / List of contributions


V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová (vyd.), Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, Brno: CDK, 2009, ISBN 978-80-7325-190-1.
  →  Seznam příspěvků / List of contributions


L. Chvátal - V. Hušek (eds.), "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti, Brno: CDK, 2008, ISBN 978-80-7325-143-7.
  →  Seznam příspěvků / List of contributions


V. Hušek - L. Chvátal - J. Plátová (eds.), Miscellanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, Brno: CDK, 2007, ISBN 978-80-7325-131-4.
  →  Seznam příspěvků / List of contributions


Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies. Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Olomouc, September 15-18, 2004), edited by L. Karfíková, S. Douglass and J. Zachhuber, with the assistance of V. Hušek and L. Chvátal, Vigiliae Christianae Supplements 82, Leiden - Boston: Brill, 2007, ISBN 90-04-15518-X.
  →  Seznam příspěvků / List of contributions


Další aktivity / Other activities